Zielona polityka – mały słownik pojęć

Cały czas byliśmy w temacie jak być EKO, czy to w biurze czy poza nim. Jednakże czy tak naprawdę wiemy po co mamy być EKO? Aby lepiej zrozumieć ten temat zapraszam do lektury kilku ważnych pojęć.

 • Energia odnawialna – w przeciwieństwie do takich surowców jak np. węgiel, odnawialne źródła dostarczają energię pochodzącą z promieni słonecznych, prądów wodnych, wiatru czy ziemi. Z tych źródeł może korzystać każdy gdyż są one ogólnodostępne. Już teraz możliwe jest zainstalowanie na dachu domu kolektorów słonecznych czy też zbudowanie małej turbiny wiatrowej, aby pozyskać energię np. do ogrzania domu.

wiatraki

 • Gospodarka niskoemisyjna – nazywana jest czasem również zrównoważonym rozwojem. Jest to takie działanie człowieka, które prowadzi do wzrostu gospodarczego kraju oraz redukcji emisji CO2.
 • Miks energetyczny – oznacza sytuację, kiedy w kraju energię cieplną i elektryczną dostarczają różne źródła, może to być np. węgiel, energia atomowa, wiatraki, panele fotowoltaiczne. Ważne, aby było ich kilka i aby nie konkurowały ze sobą, tylko uzupełniały się, dając mieszkańcom wybór, zapewniając większą niezależność energetyczną.
 • Niska emisja –  jest ona wynikiem zanieczyszczeń płynących z lokalnych kotłowni, domowych palenisk i rur wydechowych pojazdów. Niska emisja to problem w Polsce bardzo duży i coraz szerzej dyskutowany, ponieważ ma negatywny wpływ na zdrowie dorosłych i dzieci. Niska emisja jest ściśle powiązana z nieefektywnym spalaniem różnego rodzaju paliw od węgla, poprzez olej napędowy, aż po śmieci. Jest jedną z przyczyn powstawania smogu, który pojawia się, gdy przy bezwietrznej, wilgotnej pogodzie w powietrzu unoszą się zanieczyszczenia. Niska emisja jest bardzo szkodliwa dla zdrowia, powoduje choroby układy oddechowego, alergie, nawet nowotwory.
 • Prosument – gdybyśmy ze źródeł odnawialnych produkowali tak dużo energii, że moglibyśmy ją sprzedawać do sieci lub podzielić się z sąsiadami, stalibyśmy się „prosumentem”. Co prawda, na chwilę obecną mikroinstalacje wykorzystujące zieloną energię nie są jeszcze tak wydajne i nie magazynują energii na tak długo, aby całkiem uniezależnić nas od dostaw energii z zewnątrz, jednak zielone technologie dynamicznie się rozwijają i farm wiatrowych czy solarnych dostarczających zielony prąd przybywa. Naukowcy badają też wykorzystanie fal i morskich prądów, opracowują lepsze kable, akumulatory i inne rozwiązania, które w przyszłości pozwolą wykorzystywać źródła odnawialne w sposób tani i efektywny.
 • Zielona gospodarka – jest to ograniczanie niskiej emisji oraz godzenie troski o środowisko z interesami gospodarczymi i ekonomicznymi państwa. Do tej pory paliwa i surowce były eksploatowane nie zważając na to, iż są to surowce nieodnawialne. Teraz, kiedy wiele surowców jest na wyczerpaniu, a nagłe zmiany pogodowe dotykają coraz więcej obszarów naszej planety, trzeba poszukać nowego modelu funkcjonowania. I dlatego rządy wielu państw otwarcie mówią o tym, że gospodarka i ekosystem powinny zacząć ze sobą współgrać. Dotyczy to bardzo wielu poziomów – technologii, energetyki, budownictwa, ekonomii. Dostępne zasoby powinniśmy wykorzystywać rozsądnie, z myślą o przyszłości i maksymalnie efektywnie, aby starczyło ich dla każdego i to w dobrej cenie.

drzewo

A Wy jak dbacie o swoje środowisko ?? Podzielcie się swoimi działaniami w komentarzach! 🙂

Reklamy

Corporate Social Responsibility

Czy wiesz czym jest Corporate Social Responsibility (CSR) ?? 

CSR Corporate social responsibility keyboard key. Finger

CSR – inaczej społeczna odpowiedzialność biznesu, jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, która polega na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy.

Firma odpowiedzialna społecznie to organizacja, która pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia, jednocześnie nie rezygnując z osiągania zysków. Takie podejście zakłada długofalową troskę nie tylko o dobre relacje firmy z jej klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami, społecznościami lokalnymi.

W praktyce oznacza to bycie społecznie odpowiedzialnym, czyli inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach. Przyczynia się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Wdrażanie zasad CSR można oprzeć na Cyklu Deminga (P-D-C-A) – koncepcji zarządzania przedstawiającej mechanizm ciągłego ulepszania:

PLAN – ustal jakie działania są niezbędne do osiągnięcia celów zgodnych z polityką przedsiębiorstwa i wymaganiami klientów. Wszystkie zmiany powinny opierać się na rzetelnej ocenie obecnej sytuacji oraz potencjalnych skutków.

DO – zrealizuj zaplanowane w etapie I działania. Pierwsze wersje rozwiązań możesz wdrożyć na próbę,  aby można było wyciągnąć wnioski. Przedsiębiorstwo winno zadbać o skuteczną komunikację wewnątrz i na zewnątrz firmy.

CHECK – sprawdź efekty realizowanych działań w stosunku do zamierzonych celów, wyciągnij wnioski z wdrażania pilotażowego.

ACT – podejmuj kolejne działania w celu doskonalenia wdrażanych rozwiązań (tworzenie standardu).

Do niektórych narzędzi CSR należą:

 • Działania na rzecz lokalnej społeczności przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.
 • Działania proekologiczne działania skierowane na ochronę środowiska, inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko.
 • Kampanie społeczne– umożliwiają przedsiębiorstwom za pośrednictwem mediów wpływanie na postawy społeczeństwa.
 • Programy dla pracowników –inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (kursy, szkolenia), programy integracyjne, programy na rzecz wyrównywania szans (elastyczne formy zatrudnienia, wyrównywanie szans osób po 45 roku życia, osób niepełnosprawnych)
 • Raporty społeczne– publikacje prezentujące sposób zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych. Istotą raportowania jest przejrzystość przedsiębiorstwa.
 • Wolontariat pracowniczy
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw– stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wdrażanie standardów dla kontrahentów.
 • Znakowanie produktów– obejmuje eko-znakowanie oraz znakowanie społeczne. Polega na informowaniu konsumenta o aspektach ekologicznych produktu i społecznych.

Zastosowanie chociaż jednego z zaproponowanych narzędzi przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa oraz kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.csr